Varovanje okolja:

Narava nam daje surovino za našo dejavnost, zato jo spoštujemo in se zavedamo svoje odgovornosti do nje. Naša dejavnost je le v manjši meri obremenjujoča za okolje, vendar skrbno nadziramo in zmanjšujemo njene vplive. Skrbimo za urejeno okolico in delovno okolje. Z ureditvijo dostopa do kamnoloma smo prispevali k zmanjšanju prahu v okolici kamnoloma. Odpadke zbiramo in jih oddajamo podjetjem, ki so usposobljena za odvoz posameznih odpadkov. Nadzorujemo in uravnavamo porabo električne energije. Z napravo za nadzor jalove energije nadziramo jalovo komponento porabe energije. Starejše stroje in vozila zamenjujemo z novejšimi, ki imajo t.i. ekološke motorje, kateri zmanjšujejo hrup in emisije plinov v okolje.

Vsi naši vplivi na okolje so v dovoljenih mejah: hrup, emisije prašnih delcev v zrak in izpusti v vode. Okolju prijazno ravnanje izkazujemo s pridobljenim certifikatom ISO 14001.

Prizadevamo si za ohranjanje okolija. Dokumnet:  Okoljska politika