O Podjetju:

Zgodovina podjetja

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1962 s prvotnim nazivom Komunalno podjetje Višnja Gora in sicer je nastalo z združitvijo podjetja ˝Peskolom in cementnine Višnja Gora˝ in finančno samostojnima zavodoma ˝Upravo komunalnih dejavnosti Grosuplje˝ ter ˝Upravo komunalnih naprav Ivančna Gorica˝. Konstituiranje je bilo vpisano v sodni register pri Okrožnem gospodarskem sodišču dne 22.10.1974 pod nazivom Obrtno komunalno podjetje ˝Univerzal˝ p.o. Ivančna Gorica. Vpis uskladitve z Zakonom o združenem delu je bilo izvedeno dne 24.02.1984 pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, nato pa še vpis uskladitve z Zakonom o podjetjih (družbeno podjetje) dne 12.03.1990 s sklepom Srg 93/90.

Zaradi lastninskega preoblikovanja podjetja je Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo dne 23.08.1996 s sklepom SRG 96/00763 vpisalo v sodni register spremembo firme (sedanji naziv), vpis ustanoviteljev in osnovnega kapitala ter uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah in dejavnosti.

Skupščina družbe Universal obrtno podjetje d.d. Ivančna Gorica je na svoji 15. seji, ki se je vršila dne 26.08.2009 sprejela sklep o statusnem preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Okrožno sodišče v Ljubljani je sklep o vpisu spremembe izdalo 08.10.2009.

Predstavitev

Po Zakonu o gospodarskih družbah sodi družba Universal d.o.o. Ivančna Gorica med male družbe.

Peskokop Universal d.o.o. Ivančna Gorica se v glavnem ukvarja s predelavo tehničnega kamna, ki je namenjen za uporabo v gradbeništvu. Pretežno se agregati uporabljajo za betone in malte, tudi za nasipe in zgornji ustroj cest ter kot plavžni pesek (dolomit). Družba opravlja tudi razvoz teh agregatov po naročilu kupca.

Naši nadaljnji cilji so visoki. S proizvajanjem v skladu z SIST EN standardi in ohranjanjem dobre kvalitete naših izdelkov ob hkratnem zmanjševanju stroškov želimo v prihodnje zadržati soliden cenovni nivo naših proizvodov in storitev. S posodabljanjem proizvodne opreme želimo držati korak s konkurenco.

Družba Peskokop Universal d.o.o. Ivančna Gorica si kot uspešno podjetje v občini Ivančna Gorica prizadeva prispevati k širšemu razvoju matičnega okolja. Tudi v letu 2009 smo sodelovali z lokalnimi društvi in klubi. Smo zvesti donatorji humanitarnim organizacijam.